Algemene voorwaarden KARWEI-coupons

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle KARWEI-kortingsbonnen, die worden uitgegeven door KARWEI en (een deel van) de KARWEI-bouwmarkten of via de site, verder gezamenlijk aan te duiden als "KARWEI-Channels". KARWEI is een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen “KARWEI”.

Onder ‘site’ wordt in deze voorwaarden verstaan: www.karwei.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Kortingsbonvoordeel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere kortinsbon, waaronder tevens begrepen iedere voordeelbon, -sticker, waardecheque(s) en dergelijke, verder te noemen “de KARWEI-kortingsbon” die wordt uitgegeven door KARWEI of (een deel van) de KARWEI-Channels. Deze voorwaarden gelden ook voor iedere door de klant zelf uit te printen KARWEI-kortingsbon.


Geldigheid coupons

Voor alle KARWEI-kortingsbonnen geldt:

 • de klant dient bij de kassa vooraf de kortingsbon(nen te overhandigen, en indien van toepassing, aan te geven bij welk(e) artikel(en) hij van deze korting gebruik wenst te maken;
 • de korting die met de kortingsbon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop;
 • de kortingsbon is geldig gedurende de op de bon vermelde periode;
 • de kortingsbon kan maar één keer worden gebruikt;
 • de kortingsbon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
 • de kortingsbon kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, andere KARWEI-kortingsbonnen of andere KARWEI kortingsacties;
 • de kortingsbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld; tenzij sprake is van een door de klant uit te printen KARWEI-kortingsbon, zijn alleen originele onbeschadigde bonnen geldig en is dupliceren van de kortingsbon verboden;
 • iedere verandering maakt de kortingsbon ongeldig;
 • dupliceren van de kortingsbon of het verspreiden van het bonnummer of andere gegevens van de bon is verboden;
 • alleen originele onbeschadigde kortingsbonnen zijn geldig;
 • de geldigheid van de kortingsbon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van de KARWEI-bouwmarkt, andere winkel, etc., danwel - indien van toepassing - door het KARWEI-Channel waar de klant de kortingsbon inlevert of gebruikt;
 • de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de kortingsbon nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meer artikelen kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).

Betreft de KARWEI-kortingsbon een korting bij aankoop van één of meer artikelen uit een bepaald deel, dan wel naar keuze uit het totale KARWEI-assortiment, dan geldt deze korting bij aankoop van meerdere stuks van exact hetzelfde artikel, op al deze artikelen.

Betreft de KARWEI-kortingsbon een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het KARWEI-assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet in alle KARWEI-bouwmarkten verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie.

Betreft de KARWEI-kortingsbon een voordeel bij aankoop van één of meer artikelen, of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, naar keuze uit het totale KARWEI-assortiment, dan geldt de korting niet op aanbiedingen (incl. Superstunt-artikelen), Vast Laag artikelen, OK-label en Best Budget Buy artikelen en levend goed zijn uitgesloten van elke vorm van korting. Dit geldt ook voor laptops, desktops, kluscontainers en Bulky, services, verhuur van artikelen en de KadoKaart van KARWEI. Het voordeel geldt eveneens niet bij aankoop van uitverkooprestanten en voor reeds geplaatste bestellingen of gedane aankopen. Het voordeel geldt ook niet voor artikelen van PostNL; zoals pakketzegels, pakketafhaalkosten, pakketdozen en aanverwante zaken.

Bepaalde KARWEI kortingsbonnen, zogenoemde kortingsbonnen van het KARWEI kaartprogramma zijn zowel in de bouwmarkt als online te verkrijgen en in te wisselen.


Retour geven van aankopen

Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een KARWEI-kortingsbon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de kortingsbon is verkregen vervalt.


Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de KARWEI-kortingsbon(nen), zijn de KARWEI-bouwmarkten en KARWEI gerechtigd de KARWEI-kortingsbon(nen) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen korting te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.


Aansprakelijkheid

KARWEI en de KARWEI-bouwmarkten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de KARWEI-kortingsbonnen, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de KARWEI-kortingsbon(nen).

Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn KARWEI en de KARWEI-bouwmarkten niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de KARWEI-kortinsbon(nen).


Speciaal voor KARWEI KAART-houders

In aanvulling c.q. in afwijking van bovenstaande voorwaarden geldt voor KARWEI-kortingsbonnen die door de klant zijn verkregen als KARWEI-kaarthouder het volgende:

 • de kortingsbon is persoonlijk en uitsluitend geldig op vertoon (of het invullen van de gegevens, indien noodzakelijk) van de eigen KARWEI KAART;
 • de kortingsbon die is verkregen na een transactie in de bouwmarkt of online geeft recht op een bepaald bedrag aan korting op het totale of specifieke assortiment, kan desgewenst ook worden gebruikt in combinatie met een andere KARWEI-kortingsbon;
 • indien één of meer aankopen worden geretourneerd waarbij de klant één of meer kortingsbonnen heeft verkregen, kan de KARWEI-bouwmarkt deze kortingsbon(nen) aan de klant terugvragen of met de klant verrekenen;
 • bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de kortingsbon(nen) zijn de KARWEI-bouwmarkten tevens gerechtigd de kortingsbon(nen) terug te vragen, de werking van bepaalde kortingsbon(nen) op te schorten of de betreffende kortingsbon(nen) geheel in te trekken;
 • wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de kortingsbon wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door de KARWEI -Channels niet gewenste effecten, zijn de KARWEI -Channels gerechtigd, de werking van bepaalde kortingsbonnen op te schorten of de betreffende kortingsbon(nen) geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende coupons naar eigen inzicht van KARWEI gehonoreerd of gecompenseerd worden.

Slotbepaling

KARWEI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de KARWEI-bouwmarkten beschikbaar en staan op de site vermeld. Door gebruik te maken van de KARWEI-coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden - KARWEI

januari 2017

Recent bekeken