Aquaplan Gootvernieuwer 1,5 Liter

(1 klantreviews)
58.
99
Per kg € 39.33
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Binnen/buitengebruik: Buiten

Zelfnivellerende, zinkkleurige tweecomponenten renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van daken en goten van zink, koper, lood en ijzer. Vormt een waterdichte en naadloze bekleding voor uw metalen goten en daken.

Specificaties

Product
Productsoort Gootvernieuwer
Productnummer 323939
Gewicht product 1980 gr
Hoogte product 21.0 cm
Lengte product 19.0 cm
Breedte product 19.0 cm
Merk Aquaplan
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleurfamilie Zilver
Materiaal Coating
Kant-en-klaar Nee
Zuurvrij Nee
Type artikel Dakgootherstelling
Afwerking Gecoat
Gebruik
Maximale verwerkingstemperatuur 35.0 °C
Overschilderbaar Nee
Poreuze ondergrond vereist Nee
Minimale temperatuurbestendigheid 5.0 °C
Maximale temperatuurbestendigheid 100.0 °C
Binnen/buitengebruik Buiten
UV-bestendig Ja
Vochtbestendig Ja
Waterbestendig Ja
Geschikt voor Plat dak
Bewaarinstructies na opening afhankelijk temp zeer kort te verwerken
Technische kenmerken
Doorharding 2.0 mm/24uur
Blijvend elastisch Ja
Schimmelwerend Ja
Uithardtijd 8.0 uur
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken