Griffon soldeervloeistof S-39 universeel 50 ml

5.
49
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Soldeervloeistof
  • Materiaal: Metaal

Griffon soldeervloeistoef S-39 universeel 50 ml is een zuurvrije vloeistof met KIWA-keur voor het zachtsolderen van alle metalen (met uitzondering van aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden. De soldeervloeistof is te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer. Verpakking: potje 50 ml + kwastje.

Specificaties

Product
Productsoort Soldeervloeistof
Productnummer 210636
Gewicht product 73 gr
Hoogte product 21.5 cm
Lengte product 9.0 cm
Breedte product 4.9 cm
Type(nummer) S39
Merk Griffon
Ecocheque Nee
Algemeen
Materiaal Metaal
Type Soldeer & lasaccessoire
Wecycle Nee
Stibat Nee
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Metaal
Beoogd gebruik Universeel
Toepassing Solderen
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Griffon print harskern 99/1 0,7mm
€ 8.99
product-cross-sell
Griffon Print tin.koper 50g 0,7mm
€ 9.99
product-cross-sell
Griffon electro tin/koper 50g 3mm
€ 9.99
product-cross-sell
Griffon drinkwaterleiding soldeer Ø2 mm 50 gr
€ 9.99
product-cross-sell
Griffon electro tin/koper 100g 3mm
€ 16.99
product-cross-sell
Griffon draadsoldeer griffon tin/koper 50g 3mm
€ 9.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken