TEST KIT

7.
95
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


Testflesjes voor het testen van de pH waarde en chloor waarde van je zwembad.

Specificaties

Product
Productnummer 272915
Hoogte product 27.0 cm
Lengte product 2.5 cm
Breedte product 18.0 cm
Merk BSI
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Test strips
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Reviews worden geladen

Recent bekeken