Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het in bezit hebben en het gebruiken van de Club Karwei kaart, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde kaartnummer voor online-activiteiten.

Het Club Karwei kaartprogramma wordt uitgevoerd door Karwei, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "Karwei".

Begrippen 

  • Site: de website www.karwei.nl en de Karwei app
  • Club Karwei kaarthouder: degene op wiens e-mailadres de Club Karwei kaart geregistreerd staat 
  • Karwei: Karwei bouwmarkten in Nederland en de website www.karwei.nl ('Site") 

Mogelijkheden Club Karwei

Club Karwei kaart biedt op vertoon voordeel bij aankopen in de Karwei bouwmarkten in Nederland of via de Site. De aangeboden voordelen zijn voor de kaarthouder geheel vrijblijvend. Karwei kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. Karwei zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de Club Karwei kaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de kaarthouder verrekenen.
Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Club Karwei kaart is Karwei gerechtigd een aan de Club Karwei kaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de kaarthouder terug te vorderen.

Eigendom van de Club Karwei kaart

De Club Karwei kaart blijft eigendom van Karwei. De Club Karwei kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de kaarthouder. Karwei kan zonder opgaaf van redenen de kaart met het daaraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken.

Wijziging en beëindiging van de Club Karwei voordelen en het -programma 

Karwei behoudt zich het recht voor om de aan de Club Karwei kaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Karwei behoudt zich tevens het recht voor het Club Karwei kaart te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de Karwei bouwmarkt(en), op de Site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van Karwei wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy 

De door de kaarthouder verstrekte persoonsgegevens, zijn aankopen met de Club Karwei kaart en het kaartnummer worden door Karwei verwerkt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de privacyverklaring van Karwei staat hoe Karwei omgaat met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid 

Karwei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Club Karwei kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Club Karwei kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Karwei niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Club Karwei kaart. Bovendien is Karwei niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Club Karwei kaart. Karwei streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

Slotbepalingen 

Karwei behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op karwei.nl vermeld. Karwei behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Versie: oktober 2022 
Alle rechten voorbehouden - KARWEI

Recent bekeken