Het CLUB KARWEI-programma wordt uitgevoerd door KARWEI, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "KARWEI" en door haar ingeschakelde derden, waaronder verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  


Begrippen 

Site: de website www.karwei.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen (inclusief de App van KARWEI) 
Club Karwei kaarthouder: degene op wiens e-mailadres de CLUB KARWEI-kaart geregistreerd staat 
KARWEI: KARWEI-bouwmarkten in Nederland en de website www.karwei.nl ('Site") 


Instemming 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de CLUB KARWEI-kaart, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde pasnummer voor online-activiteiten.   

De Club Karwei kaarthouder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden in het aanmeldtraject of op de Site. Door het aanvragen van de CLUB KARWEI-kaart, heeft de Club Karwei kaarthouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. 


Mogelijkheden CLUB KARWEI 

De CLUB KARWEI-kaart biedt op vertoon daarvan bij de kassa of bij het invoeren van het pasnummer op daartoe geëigende plaatsen op de Site, de Club Karwei kaarthouder voordeel bij aankopen in de KARWEI-bouwmarkten in Nederland of via de Site, verder gezamenlijk aan te duiden als "KARWEI", en in sommige gevallen bij andere participanten. 

De aangeboden voordelen zijn voor de Club Karwei kaarthouder geheel vrijblijvend. KARWEI kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. KARWEI zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de CLUB KARWEI-kaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de Club Karwei kaarthouder verrekenen.  

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de CLUB KARWEI-kaart is KARWEI gerechtigd een aan de CLUB KARWEI-kaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de Club Karwei kaarthouder terug te vorderen. 

Wanneer een Club Karwei kaarthouder in het kader van het CLUB KARWEI-kaartprogramma een coupon ontvangt, zijn de Algemene couponvoorwaarden van toepassing. 


Het aanvragen van de CLUB KARWEI-kaart 

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een CLUB KARWEI-kaart aanvragen bij/via KARWEI. Een aanvraag via de Site wordt door KARWEI beoordeeld. Een aanvraag via de KARWEI-bouwmarkt wordt aldaar beoordeeld. In beide gevallen kan de aanvraag zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de CLUB KARWEI-kaart of het daaraan gekoppelde nummer onmiddellijk verstrekt en kan deze direct gebruikt worden. 


Eigendom van de CLUB KARWEI-kaart 

De CLUB KARWEI-kaart blijft eigendom van KARWEI. De CLUB KARWEI-kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de Club Karwei kaarthouder. Het is niet toegestaan om het nummer van de CLUB KARWEI-kaart aan anderen ter beschikking te stellen – dit is gezien het gemak waarmee de CLUB KARWEI-kaart kan worden aangevraagd evenmin noodzakelijk. KARWEI kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen of het hieraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken. Indien de Club Karwei kaarthouder de deelname aan het CLUB KARWEI-kaartprogramma beëindigt, dient deze zijn CLUB KARWEI-kaart op een door KAWEI te bepalen plaats in te leveren. 


Wijziging en beëindiging van de CLUB KARWEI-kaartvoordelen en het -programma 

KARWEI behoudt zich het recht voor om de aan de CLUB KARWEI-kaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. KARWEI behoudt zich tevens het recht voor het CLUB KARWEI-kaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de KARWEI-bouwmarkt(en), op de Site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van KARWEI wordt geïmpliceerd. 


Privacy 

Het door de Club Karwei kaarthouder bij het aanvragen van de CLUB KARWEI-kaart verstrekte e-mailadres, zijn aankopen met de CLUB KARWEI-kaart en zijn pasnummer worden opgenomen in de klantendatabase van KARWEI, waarvan KARWEI houder is. De verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt zoals opgenomen de Privacy-verklaring.  

Meer informatie over privacy 


Aansprakelijkheid 

KARWEI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de CLUB KARWEI-kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de CLUB KARWEI-kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is KARWEI niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de CLUB KAREI-kaart. Bovendien is KARWEI niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de CLUB KARWEI-kaart. KARWEI streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden. 


Slotbepalingen 

KARWEI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op karwei.nl vermeld. Door gebruik te maken van de CLUB KARWEI-kaart na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de Club Karwei kaarthouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden CUB KARWEI. 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Versie: september 2021 

Alle rechten voorbehouden - KARWEI

Recent bekeken