Bison silicone kitrestenverwijderaar blister 100 ml

(1 klantreviews)
8.
99
Per Liter € 89.90
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit. Veilig toepasbaar zonder beschadigingen.

Bison silicone kitrestenverwijderaar 100 ml multi language voor het grondig verwijderen van resten uitgeharde siliconenkit. Eenvoudig en veilig toepasbaar zonder beschadigingen.

Specificaties

Product
Productsoort Kitrestenverwijderaar
Productnummer 213627
Gewicht product 80 gr
Hoogte product 21.5 cm
Lengte product 9.0 cm
Breedte product 5.5 cm
Merk Bison
Duurzaam Nee
Algemeen
Type afdichtingsproduct Overige vulmiddelen
Type artikel Restverwijderaar
Kleurfamilie Bruin
Materiaal Pasta
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Aluminium, Glas, Plastic
Toepassingsgebied Binnen, Buiten
Vochtbestendig Nee
Technische kenmerken
Overschilderbaar Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P370+P378: In geval van brand: blussen met ... P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken