Yachtcare gelcoat reparatie set 200gr RAL9001

29.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Reparatiemiddel
  • Toepassingsgebied: Buiten

De Yachtcare gelcoat reparatie set 200gr RAL9001 is geschikt voor reparatie van schade in de gelcoat laag van een boot. Je kunt met deze reparatieset zowel de boven- als onderwater gelegen gedeelten van de boot repareren. De kleur is crèmewit, RAL9001. De reparatie set bestaat uit schuurpapier, plamuur, gladde folie, plakband en een handleiding.

Specificaties

Product
Productnummer 432539
Gewicht product 300 gr
Hoogte product 13.5 cm
Lengte product 7.5 cm
Breedte product 7.5 cm
Merk Yachtcare
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Reparatiemiddel
Gebruik
Bestand tegen water Ja
Toepassingsgebied Buiten
Toepassing watersport Onderhoud en reparatie
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H361d: Suspected of damaging the unborn child.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken