Algemene voorwaarden KARWEI KAART

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de KARWEI KAART, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde pasnummer voor online activiteiten.

Het KARWEI kaartprogramma wordt uitgevoerd door KARWEI, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op vertoon van de KARWEI KAART bij de kassa ontvangt de kaarthouder bij iedere transactie in de KARWEI bouwmarkten verder te noemen “de bouwmarkten”, of webshop een kortingsbon, één en ander conform het lopende door KARWEI vastgestelde programma. Het bedrag aan korting verschilt per persoon, per transactie. De korting is persoonsgebonden en gekoppeld aan de KARWEI KAART en is nodig om de kortingsbon te kunnen verzilveren.

De kaarthouder ontvangt korting over het netto kassabedrag, dus over het bedrag van zijn aankopen minus eventueel verleende korting en/of de waarde van eventueel ingeleverde kortingsbonnen.

Bij een aanbetaling ontvangt de kaarthouder geen korting; deze worden toegekend bij de afrekening van de betreffende aankoop.

De kortingsbonnen kunnen niet voor contant geld worden verzilverd.

De KARWEI KAART kan de kaarthouder ook ander voordeel bieden bij aankopen in de bouwmarkten en in sommige gevallen bij andere participanten.

De aangeboden voordelen zijn voor de kaarthouder geheel vrijblijvend. KARWEI kan aan de voordelen voorwaarden verbinden.

De bouwmarkten kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de KARWEI KAART genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de kaarthouder verrekenen.

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de KARWEI KAART zijn de bouwmarkten gerechtigd een aan de KARWEI KAART gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de kaarthouder terug te vorderen, dan wel met hem te verrekenen. In een dergelijk geval is KARWEI gerechtigd de KARWEI KAART te blokkeren.

Op de coupons die de kaarthouder in het kader van het KARWEI KAART-programma ontvangt zijn de Algemene voorwaarden KARWEI coupons van toepassing. Deze zijn beschikbaar in de bouwmarkten en op www.karwei.nl.


KARWEI KAART aanvragen

Iedere persoon boven de 18 jaar kan een KARWEI KAART aanvragen bij de servicebalie in de bouwmarkt. De aanvraag wordt door die bouwmarkt beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de KARWEI KAART onmiddellijk door de bouwmarkt verstrekt en kan direct gebruikt worden.


Eigendom van de KARWEI KAART

De KARWEI KAART blijft eigendom van KARWEI. De KARWEI KAART is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. KARWEI kan zonder opgaaf van redenen de KARWEI KAART in laten nemen. Indien de kaarthouder zijn deelname aan het KARWEI KAART programma beëindigt, dient hij zijn KARWEI KAART bij één van de bouwmarkten in te leveren.


Wijziging en beëindiging

KARWEI behoudt zich het recht voor om de aan de KARWEI KAART verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. KARWEI behoudt zich tevens het recht voor een lopend KARWEI KAART-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de bouwmarkt(en) en/of op de KARWEI-internetsite en/of via andere media. Indien het KARWEI KAART-programma wordt stopgezet, zal KARWEI dit minimaal drie maanden van tevoren aan de kaarthouders kenbaar maken, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingstermijn noodzakelijk maken. Het stopzetten van een KARWEI KAART-programma heeft geen consequenties voor de geldigheid van de reeds op basis hiervan uitgegeven kortingsbonnen.


Persoonlijke gegevens en privacy

De door de kaarthouder opgegeven persoonsgegevens bij de servicebalie en/of online en de aankopen van de kaarthouder worden opgenomen in het KARWEI KAART-gegevensbestand waarvan KARWEI houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. KARWEI kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van kaarthouders over extra voordelen. KARWEI kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan KARWEI (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door KARWEI nimmer aan derden verstrekt, tenzij KARWEI daartoe wettelijk wordt verplicht. Het KARWEI KAART-gegevensbestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

KARWEI kan de kaarthouder met betrekking tot de KARWEI KAART persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij KARWEI geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de kaarthouder wijzigen, de kaarthouder geen informatie over de voordelen van de KARWEI KAART meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het KARWEI KAART-programma wenst te beëindigen, dient de kaarthouder dit te melden via de KARWEI-internetsite.


Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de KARWEI KAART kan de kaarthouder een nieuwe KARWEI KAART aanvragen. De kaarthouder kan een defecte KARWEI KAART, al dan niet met uiterlijke beschadigingen, bij de klantenservice in de bouwmarkt inleveren en gratis een nieuwe KARWEI KAART aanvragen. De kaarthouder kan bij verlies of diefstal, dan wel beschadiging van de KARWEI KAART geen aanspraak maken op het eventuele spaartegoed van deze KARWEI KAART.


Aansprakelijkheid

KARWEI en de bouwmarkten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de KARWEI KAART, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de KARWEI KAART. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn KARWEI en de bouwmarkten niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet-tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de KARWEI KAART. Bovendien zijn KARWEI en de bouwmarkten niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de KARWEI KAART.


Slotbepalingen

KARWEI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de bouwmarkten beschikbaar en staan op de KARWEI-internetsite vermeld. Door gebruik te maken van de KARWEI KAART na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de kaarthouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Versie 14-2017 - Alle rechten voorbehouden – KARWEI

Recent bekeken