KARWEI Kwastontharder 500 ml

6.
79
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kwastontharder

Karwei kwastontharder te gebruiken voor kwasten die hard geworden zijn. Hard geworden kwasten laten inweken in de Karwei kwastontharder. Karwei kwastontharder kunt u gebruiken voor kwasten welke gebruikt zijn voor verven op water- en terpentinebasis.

Specificaties

Product
Productsoort Kwastontharder
Productnummer 508059
Gewicht product 523 gr
Hoogte product 19.0 cm
Lengte product 7.0 cm
Breedte product 7.0 cm
Merk KARWEI
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Kwastreiniger
Gebruik
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Toepassing Schoonmaken
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302 + H332: Harmful if swallowed or if inhaled.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
KARWEI aflakroller voor alle verfsoorten 5 cm 2 stuks
€ 2.29
product-cross-sell
Goudmeester kwast terpentine maat 14 rond
€ 4.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken