Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de vt wonen&design beurs kaarten winactie van Karwei; een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).

Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving
• In de actieperiode, begint op maandag 3 oktober 2022 om 0.00 uur en eindigt op donderdag 6 oktober 2022 om 23.59 uur (hierna: "Actieperiode") maken deelnemers kans om twee kaarten van de vt wonen&design beurs te winnen. De deelnemer deelt zijn/haar antwoord in een comment.
• Uit alle deelnemers worden vijf winnaars gekozen.
• Alleen inschrijvingen binnen de Actieperiode worden in de trekking meegenomen. Het is niet mogelijk om buiten de Actieperiode aan deze actie deel te nemen. Iedere deelnemer kan slechts eenmaal meedoen aan deze actie.
• Gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving. Deze zijn te vinden op https://www.Karwei.nl/klantenservice/voorwaarden-veiligheid/privacy.

De prijzen
• Er zijn vijf prijzenpakketten. Eén prijzenpakket (incl. BTW) bestaat uit: twee vt wonen&design beurs kaarten (hierna: Prijs), en heeft een totale waarde van 50 euro.
• Werknemers van Karwei en externe partijen waarmee Karwei samenwerkt zijn uitgesloten van deelname.
• Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
• Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
• Na sluiting van de actieperiode worden binnen twee werkdagen de winnaars door Karwei bekend gemaakt door persoonlijk contact op te nemen met de winnaars via een direct message en wordt gevraagd zijn/haar contactgegevens te sturen. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd.
• In week 40 wordt de Prijs aan de winnaars van de actie uitgereikt.
• De Prijs is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
• In geval van incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt de Karwei zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de Prijs (achteraf) te laten vervallen.

Algemene bepalingen
• Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Karwei zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is Karwei gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
• Karwei, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
• Karwei is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.Karwei.nl, de telecommunicatie infrastructuur en/ of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
• Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
• De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de bouwmarkt en zijn te vinden op de website van Karwei. Karwei behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.Karwei.nl.
• In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Karwei.
• Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van Karwei via het contactformulier op www.Karwei.nl of telefonisch via 088- 010 86 20. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
• Op de actie is Nederlands recht van toepassing
• Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van Karwei en Karwei handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.

Recent bekeken