Beamix betonmortel 111 grijs 18 kg

9.
99
Per kg € 0.56
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Betonmortel

De Beamix betonmortel grijs 18 kg is een licht verwerkbare beton met een sterkte klasse van lC25/28 (net zo sterk als normaal beton c20/25). Beamix lichtgewicht beton is echter 30% lichter dan normaal beton en daarmee prettiger verwerkbaar. Uitermate geschikt voor verdiepingsvloeren.

Specificaties

Product
Productsoort Betonmortel
Productnummer 232770
Gewicht product 18000 gr
Merk Beamix
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Beoogd gebruik Zwaluwstaartplaten, Vloeren, Funderingen, Daken
Type Betonmortel
Gebruik
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Droogtijd 48.0 uur
Verwerkingstijd 120.0 min
Technische kenmerken
Sterkteklasse LC25/28
Snelhardend Nee
Lichtgewicht Ja
Grootste korrelmaat 8.0 mm
Vorstbestendig Ja
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Rendement per kilogram 0.67 l/kg
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Reviews worden geladen

Recent bekeken