Actievoorwaarden De Grote Behang Battle

ACTIEVOORWAARDEN “De Grote Behang Battle”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “De Grote Behang Battle” van KARWEI; een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden (Nederland).
Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving
• In de actieperiode, welke loopt van 21 mei 2021 om 0.00 uur en eindigt op 13 juni 2021 om 23.59 uur (“Actieperiode”) maakt de deelnemer kans op verschillende prijzen afhankelijk van op welke plaats (1 tot en met 10) deze deelnemer eindigt. Actie: KARWEI organiseert, in samenwerking met behangmerk Graham & Brown, een behang ontwerpwedstrijd waar iedere consument in Nederland aan mee kan doen. Een deelnemer maakt een eigen behangdessin. Deelnemers kunnen het zelfontworpen behang dessin uploaden op de speciale actiesite KARWEI.nl/behang-battle en deze vervolgens bevestigen of delen op Instagram met de juiste hashtag; #GroteBehangBattle. De inzending wordt beoordeeld door een deskundige jury en vervolgens maakt de deelnemer kans op een prijs.
• Tijdens de deelname van de actie wordt deelnemer gevraagd een voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en het behangontwerp bestand in te vullen. De deelnemer mag meerdere ontwerpen insturen, maar wel deze dienen wel allemaal op dezelfde naam ingezonden te worden. Zo maakt iedereen even veel kans.
• Alleen inschrijvingen binnen genoemde Actieperiode worden in beoordeling meegenomen. Het is niet mogelijk om buiten de Actieperiode om aan de actie deel te nemen.
• Gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving. Deze zijn te vinden op https://www.karwei.nl/klantenservice/voorwaarden-veiligheid

De prijzen
• Het prijzenpakket (incl. BTW) bestaat uit:
Winnaar 1: Het design wordt opgenomen in de collectie van KARWEI. De winnaar ontvangt het eigen ontwerp als fotobehang passend voor 1 muur naar keuze thuis geleverd. De winnaar ontvangt een shoptegoed t.w.v. €1000,- welke te besteden is bij KARWEI en een jaar geldig is.
Winnaar 2 tot en met 5: De winnaar ontvangt het eigen ontwerp als fotobehang passend voor 1 muur naar keuze thuis geleverd. De winnaar ontvangt een shoptegoed t.w.v. €500,- welke te besteden is bij KARWEI en een jaar geldig is.
Winnaar 6 tot en met 10: De winnaar ontvangt een shoptegoed t.w.v. €250,- welke te besteden is bij KARWEI en een jaar geldig is.
• Het prijzenpakket heeft een totale waarde van
Winnaar 1: €1150,- (Dit is inclusief de productiekosten van het zelfontworpen behang en levering van het behang bij de winnaar thuis.)
Winnaars 2 tot en met 5: €650,- (Dit is inclusief de productiekosten van het zelfontworpen behang en levering van het behang bij de winnaars thuis.)
Winnaar 6 tot en met 10: €250,-.
Let op: Het behang wordt gedrukt op fotobehang van een beeld van +/- 3m breed x 2.80 hoog.
• Werknemers van KARWEI en externe partijen waarmee KARWEI samenwerkt zijn uitgesloten van deelname.
• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
• Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
• De 10 winnaars worden bepaald door een deskundige jury van medewerkers van KARWEI, medewerkers van de organisatie Graham & Brown, medewerkers van de organisatie Roomed, medewerkers van de organisatie Budgethome en medewerkers van de organisatie Interior Junkie. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd. Tussen de top 10 behangontwerpen volgen elke dag vijf Duel Battles via Instagram Story Polls waarin de volgers een keuze maken tussen de top 5 winnaars. Daarna volgt nog één finale Battle met de vijf finalisten via een Instagram post op het kanaal van KARWEI. De post met de meeste likes wint de hoofdprijs.
• De winnaars worden na de uitslag via e-mail of telefonisch bereikt. Indien de winnaars niet binnen 1 week na de bekendmaking contact opnemen via de opgegeven gegevens, vervalt de Prijs en komt deze toe aan de reservewinnaar die tegelijk met de winnaars wordt aangewezen.
• In week 27 of 28 wordt de gewonnen prijs aan winnaars van de actie uitgereikt. Voor de winnaars 1 tot en met 5 geldt nog een productietijd voor het behangontwerp. Dit duurt ongeveer 6 weken en daarna wordt het behang opgestuurd naar deze winnaars. Datum en tijdstip is in overleg met de winnaars. De winnaars van de betreffende prijs, dienen zich voor het in ontvangst nemen van de Prijs met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.
• De winnaars kunnen niet iemand anders in de plaats stellen om de gewonnen prijs in ontvangst te nemen en/of van prijs gebruik te maken.
• De gewonnen prijs is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
• In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt de KARWEI zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de Prijs (achteraf) te laten vervallen.
• De nummer 1 winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding (anders dan de gewonnen prijs) hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak voor de kosten die verdiend worden op de verkoop van de winnaars ontworpen behang dat wordt opgenomen binnen de collectie van KARWEI.
• De nummer 1 winnaar draagt het auteursrecht op het ontwerp door deelname aan de actie kosteloos over aan Intergamma B.V. Voor zover de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom - niet reeds van rechtswege toekomen aan Intergamma B.V., zal de winnaar van de actie er steeds op eerste verzoek van Intergamma B.V. aan meewerken om de hiervoor bedoelde rechten kosteloos aan Intergamma B.V. over te dragen en alles te doen dat daartoe noodzakelijk en/of wenselijk is. Door het accepteren van deze actievoorwaarden ga je akkoord met deze voorwaarden. Dit is een voorwaarde om te kunnen winnen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alleen zelfbedachte behang ontwerpen zijn toegestaan. De deelnemer garandeert dat het ontwerp geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden en dat het ontwerp niet is afgekeken van reeds bestaande ontwerpen. Deelnemer vrijwaart Intergamma B.V. voor aanspraken van derden. De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derde kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Publiciteit
De winnaars stemmen er door middel van deelname aan de Actie mee in dat tijdens het in ontvangst nemen van de prijs er filmopnames worden gemaakt en dat deze opname wordt geplaatst op de diverse kanalen (website, social media en nieuwsbrief) van de KARWEI. Ook wordt de naam genoemd/geplaatst.
• Indien de winnaar of winnaars op verzoek van de KARWEI meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar.
• De winnaar of winnaars is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van KARWEI.

Algemene bepalingen
• Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt KARWEI zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is KARWEI gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
• KARWEI, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
• KARWEI is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website https://www.karwei.nl/, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
• Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
• De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de bouwmarkt en zijn te vinden op de website van KARWEI. KARWEI behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website https://www.karwei.nl/.
• In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KARWEI.
• Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van KARWEI via het contactformulier op https://www.karwei.nl/ of telefonisch via 088-010 86 20 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
• Op de actie is Nederlands recht van toepassing
• Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van KARWEI) en KARWEI handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.

Recent bekeken